Hyrwyddwr Llesiant y Staff

Isod fe welwch mwy o wybodaeth am rôl Hyrwyddwr Llesiant y Staff, gan gynnwys disgrifiad swydd a sut i wneud cais. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl ar ôl darllen y dogfennau hyn, cysylltwch ag Anna Quin a.quinn@bangor.ac.uk

Disgrifiad Swydd Hyrwyddwr Llesiant y Staff

Dyma gyfle i ddod yn hyrwyddwr llesiant staff yn eich ysgol neu adran. Rydym yn chwilio am bobl sydd â brwdfrydedd ac ymrwymiad i gefnogi llesiant y staff. Byddwch yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i'r Brifysgol a'i staff drwy wella llesiant a boddhad yn y gwaith. O ran ysgolion/adrannau bach, caiff un hyrwyddwr ei benodi, ac ar gyfer ysgolion/adrannau canolig a mawr, caiff hyd at ddau o hyrwyddwyr eu penodi.

Bu hysbysiadau’n ddiweddar ynglŷn â hyfforddwyr staff (llesiant), sef staff a hyfforddwyd i gynnig hyfforddiant 1-1 i staff. Nid oes a wnelo hynny ddim oll â rôl yr hyrwyddwyr llesiant.

Rolau allweddol:

Tasgau penodol:

 • Cwblhau’r rhagofynion hyfforddiant (gweler isod) fel y bydd gennych y sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer y rôl
 • Rhoi gwybodaeth glir i’r staff am wasanaethau cefnogaeth y Brifysgol a’u cyfeirio atynt er mwyn galluogi’r staff i wneud dewisiadau gwybodus am eu llesiant personol
 • Annog cydweithwyr i fanteisio ar gyfleoedd o blith yr adnoddau iechyd a llesiant perthnasol
 • Gweithredu fel model rôl i ysbrydoli cydweithwyr i ofalu am eu hiechyd a’u llesiant eu hunain yn rhagweithiol
 • Datblygu a rhannu syniadau a mentrau gyda rhwydwaith Hyrwyddwr Llesiant y Staff, a chydweithwyr yn eich ysgol/adran er mwyn hybu diwylliant o gefnogi llesiant y staff o ddydd i ddydd.
 • Mynychu a chyfrannu at gyfarfodydd Rhwydwaith yr Hyrwyddwyr Llesiant (cyfarfod bob rhyw 6 wythnos)

Amlder y cyswllt

 • Mor aml ag sydd angen/yn briodol, megis “cyffyrddiad ysgafn” a bydd yn amrywio drwy'r flwyddyn (e.e. pan fydd ymgyrchoedd neu fentrau penodol efallai y bydd angen mwy o hyrwyddo ar ddigwyddiadau). Bydd hyn rhwng 3 a 6 awr y mis fel canllaw.

Y Dull Gweithredu Cyffredinol:

 • Helpu cyflwyno gweithgareddau sy'n cefnogi Strategaeth Iechyd a Llesiant y Brifysgol (digwyddiadau ac ymgyrchoedd allweddol y Brifysgol)
 • Bydd ar gael fel rhywun y gall staff yr ysgol/adran droi ato/ati os oes ganddynt bryderon am eu llesiant
 • Gwrando’n astud ar gydweithwyr sy’n dymuno siarad am eu llesiant a’u cefnogi
 • Cynnig agwedd holistaidd lle mae llesiant yn y cwestiwn, nad yw’n gyfyngedig i’r gweithle, yn hytrach mae’n gysylltiedig â strategaethau thematig iechyd a llesiant y Brifysgol (iechyd meddwl, iechyd corfforol ac yn y blaen)

Cofiwch:

 • Mae rôl yr hyrwyddwr llesiant yn canolbwyntio ar lesiant y staff, ac nid yw’r cylch gwaith yn cynnwys gwaith sy’n ymwneud â llesiant y myfyrwyr (er y gall fod gorgyffwrdd neu rannu arferion defnyddiol).
 • Nid oes disgwyl nac anogaeth i chi gynnig cwnsela na chyngor i gydweithwyr – yn hytrach, mae cynnig clust i wrando a chyfeirio rhywun at yr adnoddau sydd ar gael yn rhannau allweddol o’r rôl.

Rhagofynion y rôl:


Beth fyddwch chi'n ei ennill fel hyrwyddwr llesiant y staff?

 • Hyfforddiant mewn iechyd a lles
 • Sesiwn sgiliau cyflwyno/cyfeiriadedd i rôl Hyrwyddwr Llesiant y Staff
 • Hyfforddiant rheolwr 3.5 awr i-act (os na wnaeth yr ymgeiswyr yr hyfforddiant hwnnw eisoes)
 • Gweithdy/ai hyfforddi hyrwyddwyr llesiant
 • Cydweithio a rhwydweithio
 • Byddwch yn rhan o rwydwaith o gyd-hyrwyddwyr llesiant a’r nod yw cefnogi eich llesiant eich hun yn y rôl, gan rannu arloesedd a’r arfer gorau ledled y brifysgol.
 • Cefnogaeth
 • Cyfarfodydd rheolaidd Rhwydwaith Hyrwyddwyr Llesiant y Staff yn rhoi cefnogaeth, cyfleoedd i rwydweithio, a rhannu gwybodaeth newydd/arfer da
 • Sesiynau DPP i’r hyrwyddwyr llesiant a’r Brifysgol yn eu trefnu.

Gofynion personol

Bydd angen yr isod ar hyrwyddwr llesiant y staff:

 • Diddordeb mawr mewn iechyd a llesiant ac awydd i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl
 • sgiliau cyfathrebu a gwrando clir ac effeithiol amlwg. Gallu gwrando'n astud a dangos empathi tuag at gyd-aelodau o staff ac angen cefnogaeth arnynt gyda'u hiechyd a'u llesiant
 • gallu cynrychioli ysgol/adran drwy gasglu adborth a chyflwyno syniadau i gyfarfodydd rhwydwaith Hyrwyddwyr Llesiant y Staff
 • hanes o rwydweithio, gallu cymell, a bod yn gefnogol i eraill


Yn ogystal, byddai croeso arbennig i’r sgiliau a’r rhinweddau canlynol:

 • anogir ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol er mwyn sicrhau mwy o amrywiaeth o staff sy'n ymgymryd â rolau iechyd a llesiant ledled y brifysgol. Merched sy’n tueddu i lenwi swyddi iechyd a llesiant ac o’r herwydd byddem yn falch iawn o dderbyn ceisiadau oddi wrth aelodau gwrywaidd, trawsrywiol neu anneuaidd o’r staff. Rydym hefyd yn chwilio am gydbwysedd da o ran ymgeiswyr dwyieithog.
 • hyfforddiant/sgiliau blaenorol mewn unrhyw agwedd ar gefnogi llesiant (e.e. corfforol, emosiynol, cymdeithasol)

Gwybodaeth am rôl Hyrwyddwr Llesiant y Staff a sut i wneud cais

Cyfle i Hyrwyddwyr Llesiant Staff:

E-BOST/TAFLEN WYBODAETH I STAFF

Annwyl gydweithwyr,

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod yn recriwtio hyd at 30 o hyrwyddwyr llesiant y staff ledled y brifysgol (ein nod yw y bydd o leiaf un hyrwyddwr llesiant ymhob ysgol/adran, a hyd at ddau yn yr ysgolion/adrannau mawr). Os ydych yn frwd dros iechyd a llesiant ac os hoffech chi wybod mwy a gwneud cais am y swydd wirfoddol hon, darllenwch ymlaen….

Beth yw hyrwyddwyr llesiant staff?

Bydd hyrwyddwyr llesiant staff yn helpu hybu a chefnogi iechyd a llesiant y staff yn eu hysgol neu eu hadrannau trwy gyfeirio, darparu gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael, trefnu a hyrwyddo gweithgareddau llesiant achlysurol ac annog ffyrdd iach o fyw ac iechyd meddwl cadarnhaol. Byddant ar gael hefyd am sgyrsiau cefnogol gyda’u cydweithwyr sy'n dymuno siarad am eu llesiant. (cofiwch: nid swydd gynghori, hyfforddi na chwnsela yw hon, ond yn hytrach swydd i gefnogi a chyfeirio). Byddwn yn cynnig hyfforddiant a datblygiad ar gyfer y swydd , a bydd cyfarfodydd rheolaidd i’r holl hyrwyddwyr llesiant i rannu mentrau ac i gefnogi ei gilydd – mae’r manylion isod.

Bydd hyrwyddwyr llesiant staff yn helpu meithrin amgylcheddau cadarnhaol a chefnogol ledled y brifysgol. Byddant yn hwyluso ac yn dogfennu gweithgarwch llesiant lleol, gan weithio ar y cyd â hyrwyddwyr llesiant staff eraill. Bydd disgwyl hefyd iddynt ddylanwadu ar reolwyr yn eu meysydd drwy eu hysbysu ynglŷn ag unrhyw faterion sy’n codi o ran iechyd a llesiant. 

Sut gallwn i elwa o fod yn hyrwyddwr llesiant staff?

Yn ogystal â datblygu gwybodaeth a sgiliau newydd, byddwch yn rhan o rwydwaith o gydweithwyr o gefndiroedd amrywiol ledled y brifysgol sy’n frwd dros wella iechyd a llesiant a fydd yn rhwydwaith cefnogaeth i chi yn y swydd a byddwch yn cwrdd â hwy’n rheolaidd. Byddwch hefyd yn gallu rhoi adborth i helpu llunio agenda iechyd a llesiant y brifysgol. Hefyd, mae'r swyddi hyn yn dod yn fwyfwy pwysig yn sector prifysgolion y Deyrnas Unedig a gallant fod o gymorth i chi yn eich datblygiad chi a datblygiad eich gyrfa.

Pa hyfforddiant a datblygiad a gaiff hyrwyddwyr llesiant staff?

Caiff hyrwyddwyr llesiant staff gefnogaeth lawn yn eu swydd. I ddechrau bydd sesiwn gynefino i'w dysgu am y swydd, datblygu'r sgiliau i ddechrau trafodaeth am lesiant gyda chydweithwyr yn ogystal â sgiliau trefnu a rheoli digwyddiadau. Bydd dau gwrs allanol hefyd: hyfforddiant i-act a hyfforddiant i hyrwyddwr lles. Bydd hefyd gofyn i hyrwyddwyr llesiant staff gwblhau hyfforddiant rhagfarn ddiarwybod, hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth, hyfforddiant atal, a hyfforddiant ymateb i ddatgeliadau o drais rhywiol (cyrsiau ar-lein yw’r rhain i gyd sydd eisoes ar gael i bob aelod staff, i gael mynediad at y cyrsiau, cliciwch yma.)  Byddant hefyd yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd rhwydweithio rheolaidd er mwyn rhwydweithio, cael cefnogaeth a rhannu gwybodaeth a’r arfer gorau ym maes iechyd a llesiant. Yn ogystal, cânt flaenoriaeth am lefydd mewn hyfforddiant iechyd a llesiant a cyfleoedd datblygu achlysurol a gynigir gan y brifysgol.

Pam bod Prifysgol Bangor wedi datblygu swydd hyrwyddwr llesiant staff?

Mae iechyd a lles yn un o bedair “thema drawsnewidiol” sy’n sail i’r weledigaeth a nodir gan y brifysgol yn ei Strategaeth 2030. Tynnwyd sylw at bwysigrwydd cefnogi iechyd a llesiant staff yn Arolwg Staff 2020 a daeth yn fater o fwy o fyrder yn sgil pandemig Covid-19. Mae iechyd a llesiant yn hanfodol i alluogi staff i wireddu eu potensial, i ffynnu, i ymdopi â straen arferol bywyd, i weithio'n gynhyrchiol, ac i gyfrannu at y gymuned ehangach.

I ddatblygu rhagor ar y gwaith hwn, datblygwyd Strategaeth Iechyd a Llesiant i’r brifysgol gyfan ac ymgynghorwyd yn eang arni yn 2021. O dan y thema strategol “Creu Amgylcheddau Cadarnhaol”, gwnaethpwyd ymrwymiad i “Greu a gwreiddio rhwydwaith o hyrwyddwyr llesiant i hybu llesiant ledled colegau a gwasanaethau proffesiynol Prifysgol Bangor”. 

Pa ddatblygiadau eraill sydd ar y gweill ym maes iechyd a llesiant  staff Prifysgol Bangor?

Gwnaed llawer iawn o waith datblygu i sicrhau bod y brifysgol yn mabwysiadu dull a arweinir gan yr anghenion, ac sy'n seiliedig ar dystiolaeth, i hybu iechyd a llesiant staff. Eisoes cafodd dros 100 o aelodau staff, gan gynnwys aelodau’r Pwyllgor Gweithredu, hyfforddiant sy’n seiliedig ar dystiolaeth mewn rheoli a hyrwyddo iechyd meddwl a llesiant cadarnhaol. Yn ogystal, mae nifer o’r staff yn hyfforddwyr hyfforddedig ac maent yn cynnig hyd at dair sesiwn llesiant un-i-un i aelodau staff, ac rydym wedi comisiynu 10 cwrs hyfforddi hyfforddwyr iechyd meddwl a llesiant fel y bydd gennym grŵp o hyfforddwyr iechyd meddwl a llesiant “mewnol” sy’n gallu cyflwyno cyrsiau llesiant i-act i’r staff – bydd y cyfle i ddod yn hyfforddwr i-act yn agored i hyrwyddwyr llesiant staff (gan ddefnyddio proses ddethol oherwydd bod llefydd yn gyfyngedig). Mae'r mentrau hyn oll ar ben yr amrywiol wasanaethau cefnogi (gan gynnwys cwnsela), adnoddau ar-lein, a chyfleoedd datblygu sy'n ymwneud ag iechyd a llesiant ac sydd ar gael i aelodau staff.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng hyrwyddwr llesiant staff a hyfforddwyr staff (llesiant)?

 • Efallai eich bod wedi gweld gwybodaeth am hyfforddwyr llesiant yn y bwletin staff yn ddiweddar, er eglurder, mae’r prif wahaniaethau rhwng y ddwy swydd hyn wedi eu nodi isod:
  • Mae Hyrwyddwyr Llesiant Staff yn gweithio ar draws ysgol neu adran gyfan ac yn cael trafodaethau llesiant cefnogol byr a chyfeirio staff at wasanaethau/cyfleusterau iechyd a llesiant eraill – gan gynnwys at hyfforddwyr llesiant. Efallai y byddant hefyd yn ymwneud â hwyluso gweithgareddau llesiant yn eu hysgol neu adran, ac mewn cefnogi’r rheolwyr trwy fwydo syniadau a blaenoriaethau yn ôl gan gydweithwyr, ynglŷn â meysydd llesiant.
  • Mae hyfforddwyr staff (llesiant) yn cefnogi staff ar sail un i un i drafod eu hiechyd a'u llesiant yn fanwl ac i gynllunio camau gweithredu gyda hwy i gefnogi hyn; Bydd hyfforddwyr yn cyfarfod hyd at deirgwaith gydag aelodau staff i'w cefnogi i gyflawni eu nodau llesiant personol.

A fydd y rôl hon yn cael ei chynnwys fel rhan o ddyraniad y Model Dyrannu Llwyth Gwaith?

Rydym ar hyn o bryd yn edrych i weld beth yw’r ffordd orau o gynnwys y rôl hon yn y model dyrannu llwyth gwaith, a’r disgwyl yw y bydd yn cael ei chyfrif fel rhan o’r dyraniad yn y dyfodol agos. Yn achos staff anacademaidd, disgwylir y bydd y rôl hon yn cyd-fynd â’r oriau arferol, ac y bydd addasiadau’n cael eu gwneud i sicrhau bod modd i chi ymgymryd â’r rôl yn effeithiol.

Hoffwn wneud cais i fod yn hyrwyddwr llesiant staff. Beth yw’r cam nesaf i mi?

Os hoffech gael eich ystyried am y swydd, bydd rhaid i chi gael cymeradwyaeth eich rheolwr llinell i wneud hyn, felly anfonwch e-bost yn nodi eich enw, swydd broffesiynol gyfredol, ac adran at Anna Quinn, Rheolwr Project Iechyd a Llesiant (a.quinn@bangor.ac.uk) ynghyd â datganiad byr, heb fod yn fwy na 400 gair, yn egluro pam fod gennych ddiddordeb yn y swydd, a pham rydych yn credu y byddwch yn hyrwyddwr llesiant staff effeithiol.   I helpu datblygu eich datganiad, gweler y disgrifiad swydd isod. Y dyddiad cau ar gyfer y rownd hon o geisiadau yw 27/05/2022.  Rydym yn awyddus iawn i gael ceisiadau o bob rhan o'r brifysgol. Os bydd sawl aelod staff yn gwneud cais o'r un adran, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i ymgeiswyr sy'n gallu dangos hanes o ddiddordeb cyson yn natblygiad iechyd a llesiant, gan gynnwys swyddi bugeiliol, a hanes o gymryd rhan mewn hyfforddiant sy’n gysylltiedig ag iechyd a llesiant.

Mae’n gyfle gwych i ymwneud â maes allweddol i gefnogi a datblygu staff a bod yn rhan o fenter newydd gyffrous ym Mhrifysgol Bangor.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar ôl darllen y wybodaeth hon, cysylltwch ag Anna Quinn: a.quinn@bangor.ac.uk