Bwyd iach a chynaliadwy


Mae'r brifysgol wedi ymrwymo i hyrwyddo a darparu bwyd blasus, fforddiadwy gan ddefnyddio cynhwysion ffres o ffynonellau lleol, os yn bosib.

Rydym yn falch o'n ethos moesegol a chynaliadwy o brynu bwyd sy'n cefnogi economeg leol ac sy'n cyfyngu ar effaith ein gweithgareddau lletygarwch ar yr amgylchedd. Mae ein holl fannau arlwyo yn gweithio tuag at achrediad Masnach Deg, rydym yn defnyddio pysgod o ffynonellau cynaliadwy, mae ein hwyau yn wyau maes, ac rydym yn gweithio'n galed i ddileu plastig a deunydd pecynnu untro ar y campws.

Dewch i weld lleoedd bwyta a siopa’r brifysgol i fwyta, yfed a chiniawa neu edrychwch ar ein map campws i weld yr amrywiaeth o leoedd bwyta a siopa ledled y brifysgol, peiriannau dŵr am ddim a pheiriannau gwerthu byrbrydau a diodydd poeth ac oer.

Gallwch fwynhau gostyngiadau ar fwyd a diod ledled y brifysgol gyda'n ap teyrngarwch Yoyo. Mae'r ap yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho, a byddwch yn cael pwyntiau bob tro y byddwch yn prynu eitem o unrhyw un o'n lleoedd bwyta a siopau. Gellir casglu pwyntiau i hawlio talebau i’w defnyddio fel taliad yn ddiweddarach.

Dilynwch @EATDRINKBANGOR ar Facebook, Twitter and Instagram, i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein hymgyrchoedd, ein cystadlaethau a'n cynigion, fel 'Dydd Llun Di-gig' a 'Bwydo'ch Ymennydd', i helpu i roi maeth i’ch corff a'ch meddwl gyda dewisiadau bwyd blasus a thymhorol sy'n iach ac yn gynaliadwy.

Cymerwch ran yn ein ymgyrchoedd a phrojectau myfyrwyr sy'n edrych ar ffyrdd cynaliadwy o dyfu ffrwythau a llysiau a chefnogi cymunedau lleol trwy basgedi banciau bwyd, gerddi iacháu a llawer mwy.

Arlwyo

Mae ein gwasanaeth danfon prydau bwyd yn cynnig dewis bwyd o'r ansawdd uchaf, llawn maeth a ffres i unrhyw achlysur. Mae ein gwasanaeth arlwyo, sydd wedi ei leoli yn Neuadd Reichel, yn paratoi bwyd blasus y gellir ei ddanfon ar y campws ac i leoliadau o fewn 15 milltir i Fangor.

Ffynonellau gwybodaeth a chyngor

Ryseitiau rhad

 • Cook with Campus Life Mae Prifysgol Bangor wedi llunio llyfr coginio bach gwych (yn cynnwys ryseitiau coctels di-alcohol) sy'n llawn o brydau bwyd blasus, maethlon a syml. Mae ein holl ryseitiau wedi eu creu i fod yn hawdd i'w gwneud, ac yn flasus iawn.
 • Mae Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnig syniadau da i fyfyrwyr greu prydau bwyd iach, maethlon a rhad.
 • Mae’r The Student Food Project yn anelu at helpu myfyrwyr i ddarganfod ryseitiau hawdd eu dilyn, cyflym a rhad i'w gwneud gan ddefnyddio adnoddau a chynhyrchion ffres a maethlon.
 • Mae’r The Student’s Guide to Nutrition yn trafod y pum grŵp bwyd, pob un yn cyflawni pwrpas penodol. Gall deall sut mae'r grwpiau bwyd hyn yn effeithio ar eich corff eich helpu i benderfynu beth, a faint, y dylech ei fwyta.

Bwyta'n iawn ar gyfer eich microbau

 • Beth ddylwn i ei fwyta i gael perfedd iach? Yn aml, ystyrir bod bacteria a microbau eraill (gan gynnwys ffyngau a firysau) yn ffynonellau afiechyd, ond mewn gwirionedd mae llawer ohonynt yn cyfrannu at eich cadw'n iach.
 • The Gut-Brain Connection Mae eich perfedd yn sensitif i emosiynau fel dicter, pryder, tristwch a llawenydd, a gall eich ymennydd ymateb i arwyddion o'ch stumog. Dyna fwy o reswm byth dros fwyta diet cytbwys a maethlon er mwyn i’ch perfedd a'ch ymennydd fod yn iach.

Paratoi a choginio bwyd iach

 • Nid yw bwyta’n iach yn golygu peidio byth â bwyta eich hoff fwydydd. Gallwch addasu eich hoff ryseitiau yn hawdd i ddarparu dewis arall iachach trwy ddilyn cyngor yr Healthy Cooking and Food Preparation Tips

Podlediadau

 • Mae Food For Thought gyda Rhiannon Lambert, maethegydd cymwys, yn cynnig yr holl gyngor yn seiliedig ar dystiolaeth sydd ei angen arnoch i fyw’n iach. Mae gwesteion arbennig yn ymuno â Rhiannon, sydd i gyd yn arbenigwyr lles, i edrych yn fanwl ar gwestiynau poblogaidd am ddiwylliant diet a gwahanu'r ffeithiau o'r ffuglen.
 • Podlediad Food Medict yn y podlediad hwn, dan ofal meddyg, hyfforddwr personol, blogiwr, ac awdur, Dr Hazel Wallace, byddwch yn clywed gan arbenigwyr blaenllaw yn eu maes sy'n rhannu cyngor ar sail tystiolaeth ynglŷn â sut y gallwn fyw’n iachach ac egluro’r wybodaeth ddryslyd sydd ar gael ar-lein.
 • The Spark mae'r epidemiolegydd genetig Tim Spector yn dadlau bod bron popeth a ddywedwyd wrthym am fwyd yn anghywir.

Edrych ar fwyd mewn ffordd gytbwys

 • British Nutrition Foundation gyda chymaint o wybodaeth anghyson ar gael, mae'n hawdd drysu ynglŷn â bwyta'n iach. Datblygwch eich gwybodaeth am fwyta'n iach, maeth a dewisiadau yn seiliedig ar yr ymchwil gwyddonol diweddaraf.

 • Mae gwefan ffordd o fyw Care First yn cynnig gwybodaeth a chyngor am faeth i staff y brifysgol ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys sut i fwyta’n synhwyrol rhwng prydau, bwyta llai o halen, a bwydydd sy’n brwydro yn erbyn blinder ac yn lleihau lefelau colesterol.
 • Mae Healthy Eating yn darparu cyngor ar ddiet cytbwys sy'n cryfhau eich system imiwnedd.
 • Mae NHS Eat Well yn dysgu am y grwpiau bwyd i sicrhau diet cytbwys, ryseitiau ac awgrymiadau i fwyta'n iach a chyngor i gael system dreulio iach.

Mathau o de a'u manteision iechyd

Mae te yn ddiod hynafol a gaiff ei yfed ledled y byd ac mae'n parhau i fod yn ddiod boblogaidd. Gall te annog colli pwysau, lleddfu anghysur corfforol, helpu i ostwng colesterol, a sicrhau bywiogrwydd meddwl. Dangoswyd bod rhai mathau o de yn helpu yn erbyn radicalau rhydd a all gyfrannu at ganser, clefyd y galon a rhydwelïau wedi tagu.

Mae Tea UK yn darparu ffeithiau am dros 30 o wahanol fathau o de.

Teas to drink for a healthier body and mind yn de du a gwyrdd, yn hibiscus a chamomile, dysgwch am yr wyth te sy'n cynnig llu o fanteision iechyd.

Beth yw un dogn?

 • Portion Size Guide Mae canllawiau Bupa yn argymell maint dognau ar gyfer y grwpiau bwyd allweddol a fydd yn diwallu gofynion maethol ac ynni unigolyn cyffredin ac yn cynnig awgrymiadau i leihau maint dognau.
 • Portion Control Nid yw rheoli faint byddwch yn ei fwyta yn golygu bod rhaid i chi fwyta ychydig bach na mesur yn union nifer y pys ar eich plât.

Beth mae'n ei olygu i fwyta'n lân?

 • What is Clean Eating for Beginners? Gall dechrau ffordd newydd o fwyta deimlo’n llethol ar y dechrau. Yma gallwch ddysgu'n union beth ddylai bwyta'n lân ei olygu i'ch bywyd a sut i ddechrau.
 • Clean Eating Recipes yma ceir pob rysáit sydd ei hangen arnoch i fwyta'n lân, gan ddefnyddio bwyd cyfan a heb ei brosesu, o'r bore tan y nos.