Cymorth mewn argyfwng

Tîm Diogelwch Prifysgol Bangor
Y Tîm Diogelwch sy'n gyfrifol am ddiogelwch y myfyrwyr, y staff a’r ymwelwyr, yn ogystal ag ystad y brifysgol. Mae’r holl staff diogelwch yn meddu ar gymhwyster cymorth cyntaf a gallent gynnig cyngor a chymorth ar faterion cyffredinol. Mae’r tîm diogelwch ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau ac maent yn weithredol 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos.
Os bydd argyfwng ar y campws ffoniwch 333 o unrhyw ffôn fewnol neu 01248 382795 o ffôn symudol.

Dylid hysbysu’r tîm diogelwch ar unwaith os cysylltwch ag un o'r gwasanaethau brys 999.
Os oes gennych bryderon brys ynglŷn â lles meddyliol a/neu ddiogelwch myfyriwr, cyfeiriwch at y siart llif iechyd meddwl brys sy'n eich tywys trwy'r camau i ddod o hyd i gefnogaeth briodol ac amserol.

Mae GALW Llinell Gymorth Iechyd Meddwl Cymru
Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol yn cynnig cefnogaeth emosiynol a chyngor cyfrinachol ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud ag iechyd meddwl ynghyd â rhestr gynhwysfawr o wasanaethau cefnogi yn eich ardal leol a gwybodaeth ynglŷn â sut i gael mynediad atynt. Gall unrhyw un sy’n poeni am eu hiechyd meddwl eu hunain neu iechyd meddwl ffrind ddefnyddio'r gwasanaeth GALW.
Llinell gymorth: *0800 132 737 neu anfon neges destun 'help' i 81066 * Am ddim i alw o ffôn tŷ, bydd y gost o alw o ffôn symudol yn amrywio'n sylweddol
E-bost: callhelpline.org.uk

CALM
Gall unrhyw un fod mewn argyfwng. Mae'r ‘Campaign Against Living Miserably’ (CALM) yn arwain symudiad yn erbyn hunanladdiad ac yn darparu gwasanaeth llinell gymorth a gwe-sgwrs gyfrinachol am ddim i unrhyw un sydd angen siarad am broblemau bywyd neu ddod o hyd i wybodaeth a chefnogaeth. Mae CALM hefyd yn cefnogi'r rhai sydd mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad, trwy'r ‘Support After Suicide Partnership' (SASP).

Llinell gymorth: 0800 58 58 58 - ar agor o 5pm tan hanner nos, 365 diwrnod y flwyddyn

Mea Mind Cymru
yn darparu cyngor a chefnogaeth i helpu unrhyw un sy'n dioddef problem iechyd meddwl neu'n cefnogi rhywun sy'n dioddef problem iechyd meddwl. Mae llinell wybodaeth Mind yn cynnig gwybodaeth am wahanol fathau o broblemau iechyd meddwl, ble i fynd i chwilio am gymorth, meddyginiaeth, triniaethau ac eiriolaeth.
Llinell wybodaeth: 0300 123 3393 (ar agor rhwng 9am a 6pm, rhwng dydd Llun a dydd Gwener, ac eithrio gwyliau banc).
E-bost: info@mind.org.uk.
Mae ‘Local Minds’ yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl mewn cymunedau lleol ledled Cymru a Lloegr. Mae pedair elusen Mind ledled y gogledd. Dewch o hyd i’ch cangen leol

111 GIG Cymru
Mae'r gwasanaeth 111 yn dwyn ynghyd wasanaethau y tu allan i oriau Galw Iechyd Cymru a meddygon teulu i ddarparu gwybodaeth am iechyd, cyngor, a mynediad i ofal sylfaenol brys, ond nad yw'n peryglu bywyd, y tu allan i oriau.

Llinell gymorth: 111 neu 0845 4647

Mae Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru
yn darparu cefnogaeth a therapi arbenigol i unrhyw un yn y gogledd sydd wedi dioddef cam-driniaeth rywiol neu drais
Llinell gymorth: 0808 80 10 800
E-bost: info@rasawales.org.uk

Mae'r Samariaid
yn cynnig man diogel i chi siarad unrhyw bryd yr hoffech chi, yn eich ffordd eich hun am beth bynnag sy'n eich poeni chi.
Llinell gymorth: 116 123 (Saesneg); 0808 164 0123 (Cymraeg).
E-bost: jo@samaritans.org
Mae'r gwasanaethau Saesneg ar gael 24/7 ac mae'r gwasanaeth Cymraeg ar gael bob dydd rhwng 7pm ac 11pm.

Canolfannau lleol sy'n cefnogi lles

Mea Canolfan Abbey Road yn cefnogi gwell iechyd meddwl i bobl dros 18 oed yng Ngwynedd, Conwy ac Ynys Môn. Mae'r ganolfan yn cynnig gweithgareddau fel grwpiau darllen, ysgrifennu creadigol, celf, crefft, garddio yn ogystal â phrojectau gydag anifeiliaid, gan ddibynnu ar yr hyn sydd ar gael. Cewch fynediad at gwnsela, therapïau cyflenwol, cefnogaeth ar gyfer dibyniaeth ac amrywiaeth o ddulliau therapiwtig. . 

Mae Canolfan Merched Gogledd Cymru yn Sir Ddinbych, yn darparu amrywiaeth eang o gyrsiau, digwyddiadau, gweithgareddau cymdeithasol a gwirfoddoli. Mae'r ganolfan yn darparu amgylchedd diogel, anfeirniadol a phroffesiynol, i ferched yn unig rhwng 9am a 4.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Os ydych eisiau dysgu mwy am y ganolfan neu ddarganfod beth sydd ar gael, ffoniwch ni ar 01745 339331 neu dywedwch helo ar  Facebook and Twitter