Strategaethau a pholisïau lles y brifysgol

Mae ymrwymiad y brifysgol i gefnogi lles meddyliol ac emosiynol ei staff a'i myfyrwyr wedi ei ymgorffori mewn sawl strategaeth, polisi a gweithdrefn lefel uchel sy'n ymdrin â meysydd cyffredinol darparu a chefnogi gwasanaeth.

Strategaeth 2030: Byd Cynaliadwy i Genedlaethau'r Dyfodol

Mae Strategaeth 2030 Byd cynaliadwy i Genedlaethau'r Dyfodol yn disgrifio lle rydym yn bwriadu bod yn 2030 a'n blaenoriaethau strategol i fod yn gynaliadwy yn academaidd, yn ariannol ac yn weithredol. Ein pobl sydd wrth wraidd y strategaeth hon ac mae pedair blaenoriaeth strategol yn sylfaen i bopeth a wnawn - rhagoriaeth ymchwil; profiadau dysgu trawsnewidiol; profiad rhagorol i fyfyrwyr; ac amgylchedd dwyieithog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Mae gan Brifysgol Bangor ymrwymiad hirsefydlog i ddarparu amgylchedd sy'n cydnabod ac yn gwerthfawrogi gwahaniaethau pobl ac yn adeiladu ar y cryfderau y mae'r gwahaniaethau hynny'n eu rhoi i Fangor. Yn sail i'r ymrwymiad hwn Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 - 2024 yw sail yr ymrwymiad hwn. Mae'r cynllun yn rhannu ein cyfeiriad i ddileu gwahaniaethu ac i ddarparu amgylchedd diogel, croesawgar a chynhwysol i staff a myfyrwyr Bangor, ac i’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Gwreiddio Cydraddoldeb ym Mangor

  • ⁠Mae’r brifysgol wedi ymrwymo’n llawn i sicrhau bod egwyddorion y siarter Athena SWAN ac yn gweithio i wneud yr egwyddorion hyn yn rhan annatod o bolisïau, arferion, cynlluniau gweithredu a diwylliant y brifysgol. Mae Prifysgol Bangor yn ddeiliad gwobr Efydd Athena SWAN ers 2011
  • Caplaniaeth a ffydd mae’r ddarpariaeth ym Mangor yn cynnig, ar sail aml-ffydd, gofal bugeiliol a chefnogaeth i fyfyrwyr a staff. Arweinir ein tîm caplaniaeth gan ddeuddeg unigolyn o ffydd a chefndiroedd crefyddol amrywiol sy'n chwarae rhan weithredol i ddatblygu a chefnogi cymuned ffydd o fewn eu traddodiad eu hunain.
  • Canolfan Bedwyr yw canolfan gwasanaethau, ymchwil a thechnoleg Cymraeg Prifysgol Bangor. Mae'r ganolfan yn cefnogi staff a myfyrwyr i weithredu ein Polisi Iaith Gymraeg a chydymffurfio â Safonau'r Gymraeg. Mae Canolfan Bedwyr yn cynnig gwasanaethau cyfieithu, cyrsiau datblygu sgiliau iaith, ac ymchwil a datblygu mewn technolegau iaith.
  • I ddathlu a hyrwyddo amrywiaeth ymhlith ein staff a'n myfyrwyr, mae gan y brifysgol Rwydwaith LHDT+ (lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws, a mwy) i’w staff a'i myfyrwyr ôl-radd a Chymdeithas LHDT+ i fyfyrwyr. Mae croeso i unrhyw un ymuno â’r gymdeithas myfyrwyr, waeth beth eu cyfeiriadedd rhywiol neu fynegiant o rywedd ac yn cynnal digwyddiadau amrywiol ac yn cydweithredu â chymdeithasau eraill i drefnu a chynnal ymgyrchoedd.
  • Mae Hyrwyddwyr Cydraddoldeb y brifysgol yn helpu i ymgorffori cydraddoldeb cyfleoedd ledled y brifysgol ac maent ar gael i gefnogi unrhyw faterion neu ymholiadau sy'n gysylltiedig â chydraddoldeb staff.
  • Y Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr yw'r cyswllt dynodedig o gefnogaeth i fyfyrwyr ac mae'n cefnogi rhoi arfer gorau ar waith ledled y brifysgol er mwyn atal unrhyw fath o aflonyddu ar fyfyrwyr a chefnogi’r rhai sy’n dioddef o hynny.

Polisïau a gweithdrefnau lles i staff

Mae ein polisïau a'n gweithdrefnau iechyd a lles i staff yn cynnwys naw maes o gyngor, cymorth a gwybodaeth polisi allweddol.

Polisïau lles myfyrwyr

Mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo hawliau, urddas a lles ei chymuned myfyrwyr amrywiol. Mae ein polisïau myfyrwyr, a restrir isod, yn anelu at greu amgylchedd cymdeithasol ac amgylchedd dysgu diogel a chefnogol, sy'n ffafriol i les meddyliol ac iechyd da.